Privaatsustingimused

ENGLISH

Kehtivad alates 07.02.2023

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab reegleid, mille järgi Fudy töötleb Klientide isikuandmeid.

1. Mõisted

1.1. Privaatsuspoliitikas kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses

Andmesubjektfüüsiline isik, kes on Platvormil registreerinud ennast Kliendina
FudyFudy Operations OÜ, registrikood 16504116, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80, 10112.
Fudy OÜ, registrikood 16182871, asukoht Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406.
Infoühiskonnateenuse pakkuja, kes on arendanud (Fudy OÜ) ja opereerib Platvormi (Fudy Operations OÜ)
Klientfüüsiline isik, kes on registreerinud ennast Platvormi kasutajaks ja kes on esitanud Platvormi kaudu tellimuse, sõlmides tellimuse täitmiseks Partneriga müügilepingu ja Kulleriga kohaletoimetamise lepingu (kui on asjakohane)
Kullerisik, kes on registreerinud ennast Kullerina ja kes osutab Platvormi vahendusel tellimuste kohaletoimetamise teenust
Partnerrestoran või muu isik, kes on sõlminud Fudyga Platvormi kasutamise lepingu ja kes pakub Platvormil oma tooteid müügiks
Platvormtoidu tellimise ja kohaletoimetamise platvorm, mis ühendab omavahel kohalikud restoranipidajad Klientidega ja Kohaletoimetamise teenust pakkuvate Kulleritega
Privaatsuspoliitikakäesolev privaatsuspoliitika
LepingKliendi Üldtingimused, mis reguleerivad Platvormi kasutamist Kliendi poolt
IKÜMEuroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

2. VASTUTAV TÖÖTLEJA

2.1. IKÜM kohaselt loetakse vastutavaks töötlejaks isikut, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

2.2. Fudy pakub Andmesubjektidele Platvormi kasutamise teenust ning töötleb vastutava töötlejana Andmesubjektide isikuandmeid.

2.3. Lisaks Fudyle on Andmesubjektide isikuandmete vastutavaks töötlejaks Partnerid ja Kullerid, kes töötlevad Andmesubjekti isikuandmeid Kliendi tellimuse täitmiseks.

2.4. Fudy, Partner ja Kuller on iseseisvad teineteisest sõltumatud vastutavad töötlejad. Kahtluse vältimiseks, Fudy ei vastuta ühelgi juhul Partneri ja Kulleri poolt toimepandud IKÜM rikkumiste eest.

3. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

3.1. Fudy töötleb Platvormi teenuse osutamisel Klientide kohta alljärgnevaid Isikuandmeid:

Kasutajakonto andmedees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi, parool
Tellimuste AndmedTellimuse kuupäev, tellimuse nr, tellimuse sisu, sh tellimuse kohta esitatud Kliendi erisoovid ja kommentaarid, tellimuse liik, tellimuse maksumus, kohaletoimetamise tasu, kohaletoimetamise aadress
Maksete AndmedPangakaardi või muu maksevahendi andmed, maksete ajalugu
Asukoha AndmedAndmesubjekti asukoht Platvormi kasutamise ajal
FotodFoto kohaletoimetamise sihtkohast, kaebusele lisatud foto või mis tahes muu Andmesubjekti poolt Platvormile üles laetud foto
Turunduse AndmedTeave selle kohta, kas Andmesubjekt on andnud Fudyle nõusoleku turundusliku sisu edastamiseks, Andmesubjekti poolt Platvormil märgitud eelistused, tellimuste ajalugu
Tugiteenustega seotud andmedAndmesubjekti pöördumised Fudy tugiteenuste poole, sh kõnesalvestused
KaebusedAndmesubjekti poolt Platvormi kaudu esitatud kaebused ja tagasiside Partneri või Kulleri kohta
Seadme andmedTeave, mis puudutab seadet, millelt Andmesubjekt Platvormi kasutab, sealhulgas seadme mudel, nimi ja mistahes muu identifikaator ning selle võrgu IP-aadress, mille vahendusel Platvormi kasutatakse
Platvormi kasutamise andmedPlatvormi kasutamisele kulunud aeg, Platvormi külastamise kellaaeg ja kuupäev, Andmesubjekti tegevus Platvormil

Fudy töötleb Andmesubjekti kohta peamiselt isikuandmeid, mida ta saab otse Andmesubjektilt. Fudy võib teatud isikuandmeid koguda Andmesubjektilt automaatselt, kui Andmesubjekt külastab Platvormi. Teatud juhtudel võib Fudy saada Andmesubjekti kohta isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt, nt Kullerilt või Partnerilt.

Fudyl võib kombineerida automaatselt kogutud isikuandmeid, kolmandatest allikatest kogutud isikuandmeid Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.

Isikuandmete avaldamine Fudyle on vabatahtlik. Siiski võib juhtuda, et Fudy ei saa pakkuda Andmesubjektile teenuseid, kui Andmesubjekt keeldub isikuandmete andmisest. Näiteks ei saa Fudy Andmesubjekti Platvormi kasutajaks registreerida, kui Andmesubjekt ei anna Fudyle oma telefoninumbrit.

4. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

ANDMEKOOSSEISUDEESMÄRKÕIGUSLIK ALUS
Kasutajakonto andmedPlatvormil Kliendiks registreerimise võimaldamiseks ja konto loomiseks;
Platvormi teenuse osutamiseks;
Tellimuste esitamise võimaldamiseks;
Partneri ja Kulleriga suhtlemise võimaldamiseks;
Andmesubjektiga ühenduse võtmiseks seoses Platvormil kohalduvate tingimuste muutmisega;
Turu-uuringute läbiviimiseks
Lepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))
Tellimuste AndmedPlatvormi teenuse osutamiseks;
Müügilepingu sõlmimise ja täitmise võimaldamiseks;
Kohaletoimetamise lepingu sõlmimise ja täitmise võimaldamiseks;
Kaebuste menetlemiseks ja otsuse langetamiseks
Lepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))
Maksete AndmedRaamatupidamise seaduses või maksukorralduse seaduses sätestatud kohustuste täitmiseksSeadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c))
Õigusnõuete ja -vaidlustega tegelemiseks ning nende lahendamiseksLepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))
Asukoha AndmedAndmesubjektile lähimate Partnerite kuvamiseks;
Kohaletoimetamise teenuse marsruudi arvestamiseks;
Kohaletoimetamise tasu arvutamiseks;
Nõusolek (IKÜM art 6 (1)-a))
FotodKohaletoimetamise sihtkoha ülesleidmiseks;
Kaebuse lahendamiseks
Nõusolek (IKÜM art 6 (1)-a))
Turunduse AndmedAndmesubjektile Partnerite pakkumiste edastamiseks;
Andmesubjektile Platvormil meelepärase sisu kuvamiseks
Nõusolek (IKÜM art 6 (1)-a))
Tugiteenustega seotud andmedAndmesubjekti küsimustele vastamiseksLepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))
Klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseksFudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))
KaebusedAndmesubjekti ja Partneri või Kulleri vahel kaebuse vahendamiseks ja lahendamiseksFudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))
Seadme andmedPlatvormi ja seal pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks;
Platvormil esinevate vigade leidmiseks
Fudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))
Platvormi kasutamise andmedPlatvormi ja seal pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks;
Trendide analüüsiks;
Platvormil esinevate vigade leidmiseks
Fudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))

5. AUTOMATISEERITUD OTSUS VÕI PROFILEERIMINE

5.1. Automatiseeritud otsuse tegemine viitab otsusele, mis tehakse üksnes Andmesubjekti isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. See tähendab isikuandmete töötlemist, kasutades näiteks tarkvarakoodi või algoritmi, mis ei vaja inimese sekkumist.

5.2. Fudy võib teatud otsuste tegemiseks kasutada isikuandmete automatiseeritud töötlemist. Sellisteks otsusteks võivad mh olla:

5.2.1. Platvormi kasutamise võimaldamine;

5.2.2. Asukoha Andmete alusel Andmesubjektile Platvormil sobiva sisu näitamine;

5.2.3. Tellimuse täitmiseks lähima Kulleri leidmiseks;

5.2.4. Asukoha Andmete alusel kohaletoimetamise eeldusliku aja arvestamine;

5.2.5. Tasude arvestamiseks, võttes aluseks Lepingus sätestatud kriteeriumid.

5.3. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine on vajalik Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.

5.4. Kui Andmesubjekt ei nõustu automatiseeritud otsusega, siis on tal õigus nõuda, et Fudy vaataks otsuse üle, avaldada oma arvamust otsuse kohta ja vaidlustada otsus.

6. TURUNDUSLIKU TEABE EDASTAMINE

6.1. Selleks, et Andmesubjekt oleks teadlik parimatest pakkumistest Platvormil, võib Fudy edastada Andmesubjektile SMS-i, e-posti või push notification teel erinevat turundusliku teavet nii Partnerite kui ka Kulleri poolt Platvormil osutavate teenuste kohta.

6.2. Andmesubjekt saab Fudylt Platvormil olevate eripakkumiste kohta turunduslikku teavet üksnes siis, kui ta on andnud Fudyle nõusoleku töödelda oma isikuandmeid käesolevas punktis kirjeldatud eesmärgil.

6.3. Lisaks Fudyle, võib Andmesubjekti poolt Platvormi kaudu antud nõusoleku alusel turundusliku teavet edastada ka Partner, kellele Andmesubjekt on esitanud Platvormi kaudu tellimuse.

6.4. Kui Andmesubjekt on andnud Fudyle, sh Partnerile, nõusoleku turundusliku teabe saamiseks, kuid ta ei soovi enam turunduslikku teavet saada, siis on tal õigus nõusolek igal ajal sõltumata põhjusest tagasi võtta vastavalt Privaatsuspoliitika punktile 10.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Fudy ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik. Reeglina säilitab Fudy Andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni Andmesubjektil on Platvormil aktiivne kasutajakonto. Fudy loeb Andmesubjekti konto aktiivseks kontoks seni, kuni Andmesubjekt ei ole oma kontot kustutanud.

7.2. Lisaks eelnevale, lähtub Fudy isikuandmete säilitamisel alljärgmistest tähtaegadest:

7.2.1. Kasutajakonto Andmeid, Tellimuste Andmeid ja Maksete Andmeid säilitatakse 3 aastat alates Andmesubjekti konto kustutamisest;

7.2.2. Tellimuste Andmeid ja Maksete Andmeid või mis tahes muud tasu maksmist tõendavaid dokumente säilitatakse 7 aastat tasu maksmisest;

7.2.3. Vaidluste ja juurdlustega seotud andmeid säilitatakse kuni otsuse saavutamiseni.

7.3. Andmesubjekt saab aru ja nõustub, et Platvormi mahalaadimine nutiseadmest, ei too kaasa tema konto ja seal olevate isikuandmete automaatset kustutamist. Kasutajakonto kustutamiseks peab Andmesubjekt Platvormi kaudu tegema vastavasisulise taotluse Fudyle.

8. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

8.1. Platvormi teenuse pakkumiseks võib Fudy jagada Andmesubjektide isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

8.1.1. Platvormil Partnerina registreeritud restoranipidajatele, kui Andmesubjekt on esitanud Partnerile Platvormi kaudu tellimuse. Fudy edastab Partnerile Andmesubjekti eesnime, perekonnanime esimese tähe, telefoninumbri ja Andmesubjekti poolt tellimuses esitatud andmed. Lisaks võib Fudy edastada Partnerile Andmesubjekti kontaktandmeid, kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku turundusliku teabe saamiseks;

8.1.2. Platvormil kohaletoimetamise teenust osutatavatele Kulleritele, kui Andmesubjekt on esitanud Partnerile Platvormi kaudu tellimuse koos kohaletoimetamise teenusega. Fudy edastab Kullerile Andmesubjekti isikuandmed, kui Kuller on võtnud vastu kohaletoimetamise teenuse tellimuse. Tellimuse vastuvõtmisel edastatakse Kullerile Andmesubjekti eesnimi, perekonnanime esimese täht, telefoninumbri, Andmesubjekti tellimuse andmed, sh kohaletoimetamise sihtkoha andmed;

8.1.3. Serverimajutajad, kes majutavad Fudy servereid;

8.1.4. Maksete vahendamise teenuse pakkuja;

8.1.5. Suhtlusteenuse pakkuja, kes vahendab e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Andmesubjekti ja Fudy vahelist suhtlust;

8.1.6. Turundusteenuse pakkuja;

8.1.7. Analüütika teenuse pakkuja;

8.1.8. Õigusabiteenust osutav isik või võlgade sissenõudja.

8.2. Ülalnimetatud isikud asuvad peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Fudy ei saa siiski välistada, et osad tema poolt kasutatavad teenusepakkujad võivad asuda ka riikides, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon andmekaitse taset hinnanud või pidanud seda oma otsusega piisavaks. Piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu ei pruugi nimetatud riikides olla tagatud isikuandmete turvalisus, sh kaitstus mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, selliselt nagu see on tagatud Euroopa Liidus. Fudy tagab asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamise, kui Andmesubjekti isikuandmeid edastatakse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.

9. ISIKUANDMETE TURVALISUS

9.1. Fudy on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Andmesubjekti isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

9.2. Andmesubjekti isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

10. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

10.1. Andmesubjektil on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused, muuhulgas järgmised õigused:

10.1.1. juurdepääsuõigus: Andmesubjektil on õigus igal ajal küsida, kas Fudyl on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Fudy Andmesubjekti kohta töötleb;

10.1.2. õigus isikuandmete parandamisele: Andmesubjektil on õigus taotleda Fudylt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

10.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: Andmesubjektil on õigus esitada Fudyle vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb Fudy õigustatud huvil;

10.1.4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Andmesubjekti nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud;

10.1.5. õigus piirata töötlemist: Andmesubjektil on õigus nõuda, et Fudy piiraks tema isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Fudy ei vaja Andmesubjekti isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

10.1.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Andmesubjekti antud nõusolekul, on Andmesubjektil igal ajal õigus Fudyle antud nõusolek tagasi võtta;

10.1.7. õigus andmete ülekantavusele: Andmesubjektil on õigus ise saada Fudylt isikuandmeid, mida Andmesubjekt on ise Fudyle esitanud ning mida töödeldakse Andmesubjekti nõusoleku alusel või Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Fudy edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

10.1.8. kaebuse esitamise õigus: esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

10.2. Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Fudy juriidilised kohustused piirata Andmesubjekti õigusi.

10.3. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks, tuleb Andmesubjektil võtta Fudyga ühendust (kontaktandmed on leitavad punkti alt „Kontaktandmed“).

11. Privaatsuspoliitika muutmine

11.1. Fudyl on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Käesoleva Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitab Fudy Andmesubjekti uuest Privaatsuspoliitikast e-kirja või Platvormi kaudu. Juhul, kui uus Privaatsuspoliitika viitab Andmesubjekti isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Andmesubjekti nõusolekut, siis ei töötle Fudy Andmesubjekti isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui Fudy on saanud Andmesubjektilt andmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

12. KONTAKTANDMED

12.1. Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või taotluste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil estonia-support@fudy.eu.

12.2. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste osas soovitame esmalt ühendust võtta Fudyga. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebuste lahendamiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.