Fudy toiduplatvormi üldtingimused kliendile

ENGLISH

Kehtivad alates 07.02.2023

Fudy on toidu tellimise ja kohaletoimetamise platvorm, mis ühendab omavahel kohalikud restoranid klientidega ja kohaletoimetamise teenust pakkuvate kulleritega. Platvorm võimaldab Fudy partneril laiendada oma äritegevust pakkudes platvormil oma tooteid klientidele müügiks ning kliendid saavad Fudy platvormil sirvida erinevate Fudy partnerite tooteid ning esitada platvormil Fudy partnerile toodete tellimusi.

Käesolevad üldtingimused kohalduvad kliendi poolt platvormi kasutamisel ja vahendusel loodud õigussuhetele.

Klient kinnitab platvormile konto loomisega ja platvormi kasutamisega, et ta on käesolevad Fudy toiduplatvormi üldtingimused hoolikalt läbi lugenud ning nõustub neid platvormi kasutamisel järgima. Platvormile konto loomisega muutuvad käesolevad Fudy toiduplatvormi üldtingimused Kliendi ja Fudy vahel sõlmitud siduvaks lepinguks.

1. MÕISTED JA SISSEJUHATUS

1.1. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses:

FudyFudy Operations OÜ, registrikood 16504116, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80, 10112.Fudy OÜ, registrikood 16182871, asukoht Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406.Infoühiskonna teenuse pakkuja, kes on arendanud (Fudy OÜ) ja opereerib (Fudy Operations OÜ) Fudy toidu tellimise ja kohaletoimetamise platvormi, pakkudes Fudy partneritele võimalust leida kliente ning klientidele võimalust tellida Fudy partneritelt tooteid ja kohaletoimetamise teenust Fudy kulleritelt.
Klientfüüsiline või juriidiline isik, kes on registreerinud ennast Platvormi kasutajaks ja kes on esitanud Platvormi kaudu Tellimuse, sõlmides tellimuse täitmiseks Partneriga müügilepingu ja Kulleriga kohaletoimetamise lepingu (kui on asjakohane)
Pool või Pooledvastavalt Fudy või Klient või Fudy ja Klient koos
Partnerrestoran või muu isik, kes on sõlminud Fudyga platvormi kasutamise lepingu, mille alusel tegutseb Partner Platvormi kaudu
Kullerisik, kes on registreerinud ennast Kullerina ja kes osutab Platvormi vahendusel Tellimuste kohaletoimetamise teenust
PlatvormFudy poolt arendatud ja hallatav rakendus, mida Kliendid saavad kasutada Fudy mobiilirakenduse kaudu. Platvorm võimaldab Fudy Partneril laiendada oma äritegevust, pakkudes oma tooteid Platvormil Klientidele müügiks ning Kliendid saavad Fudy Platvormil sirvida erinevate Fudy Partnerite tooteid ning esitada platvormil Fudy Partnerile toodete tellimusi sõlmides Platvormi vahendusel Fudy Partneriga müügilepingu ja Kulleriga kohaletoimetamise lepingu
Fudy CourtFudy poolt määratud asukohas teineteisele lähestikku paiknevate Partnerite kogum. Fudy Court võimaldab Kliendil tellida tooteid mitmelt Fudy Courtil tegutsevalt Partnerilt üheaegselt
Fudy krediitklient saab teenida Fudy krediiti kampaaniakoodi, soovituskoodi, tellimuse tagasimaksete kaudu. Klient saab kasutada Fudy krediiti Platvormil Tellimuste allahindluse saamiseks.
1 Fudy krediit = 1 €
TavatellimusKliendi poolt ühele konkreetsele Partnerile esitatud toodete tellimus
GrupitellimusKliendi ja tema poolt tellimusele lisatud teiste registreeritud kasutajate poolt Partnerile esitatud ühine toodete tellimus
Fudy Court TellimusKliendi poolt Fudy Courtil osalevatele Partneritele esitatud toodete tellimus, mis koosneb mitme Fudy Court Partneri toodetest
TellimusTavatellimus, Grupitellimus ja Fudy Court Tellimus koos
MüügilepingKliendi ja Partneri vahel sõlmitud müügileping, mille alusel müüb Partner Kliendile Tellimuses toodud tooted
Kohaletoimetamise LepingKliendi ja Kulleri vahel sõlmitud kohaletoimetamise leping, mille alusel võtab Kuller kohustuse toimetada Kliendi poolt Partnerilt ostetud tooted Kliendi sihtkohta
Kohaletoimetamise Tasutasu, mida Klient tasub Kullerile toodete kohaletoimetamise eest
Kliendi SaldoKliendi konto saldo Platvormil
Tellimuse hindhind, mida Klient on kohustatud tasuma Tellimuses toodud toodete ja Tellimuse kohaletoimetamise eest
Minimaalne Tellimuse Väärtusminimaalne Tellimuse hind, mida saab Platvormil esitada
Väikse Tellimuse TasuKliendi poolt Kullerile makstav tasu, millega hüvitatakse Minimaalse Tellimuse väärtuse ja konkreetse Tellimuse hinna vahe
Üldtingimusedkäesolevad Fudy toiduplatvormi üldtingimused kliendile, mis kohalduvad Kliendile Platvormi kasutamisel ja Tellimuste esitamisel ning vastuvõtmisel

1.2. Klient saab aru ja mõistab, et Fudy ei valmista Platvormil pakutavaid tooteid ise ning ta ei ole Platvormil pakutavate toodete edasimüüjaks. Fudy on infoühiskonna teenuse pakkuja, kes haldab ja opereerib Platvormi, mis ühendab Kliendid iseseisvate toitlustamisteenust pakkuvate Partneritega ja kohaletoimetamise teenust pakkuvate Kulleritega.

1.3. Fudy ei ole Müügilepingu pooleks, Müügileping sõlmitakse Kliendi ja Partneri vahel. Fudy ei ole ka Platvormil pakutava kohaletoimetamise teenuse pakkujaks ning ta ei ole Kohaletoimetamise Lepingu pooleks, Kohaletoimetamise Leping sõlmitakse Kliendi ja Kulleri vahel. Eelnevat arvestades, Fudy ei vastuta Platvormil tegutseva Partneri või Kulleri tegevuse või tegevusetuse eest. Fudy ei hinda ega taga Platvormil tegutsevate Partnerite või Kullerite sobivust, seaduslikkust ega suutlikkust. Klient saab aru ja mõistab, et Fudy ei vastuta Partneri poolt valmistatavate või müüdavate toodete ja nende turvalisuse eest. Fudy ei vastuta ka selle eest, et Platvormil kuvatud toodete pildid vastavad Partneri poolt tegelikult valmistatud ja Kulleri poolt Kliendile kohale toimetatud toodetele.

1.4. Fudy vahendab Platvormi kaudu Müügilepingu sõlmimist Kliendi ja Partneri vahel ning Kohaletoimetamise Lepingu sõlmimist Kliendi ja Kulleri vahel. Sellega seoses Fudy muuhulgas kogub Klientidelt Tellimuse eest tasumisele kuuluvaid makseid ning edastab need Partneritele ja Kulleritele vastavalt käesolevates Üldtingimustes ning Partneritega ja Kulleritega sõlmitud lepingutes sätestatud korrale.

1.5. Käesolevad Üldtingimused kohalduvad kõikidele Kliendi poolt esitatud Tellimustele.

2. KLIENDIKS REGISTREERIMINE

2.1. Platvormil saavad Tellimusi esitada üksnes Platvormil Kliendiks registreeritud kasutajad. Kliendiks registreerimiseks esitab kasutaja esmalt oma telefoninumbri, millega ta soovib kasutajakonto siduda. Telefoninumbrile edastatakse kinnituskood, mille sisestamisel Platvormile aktiveeritakse konto. Pärast kasutajakonto aktiveerimist palutakse Kliendil esitada oma ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Sarnaselt telefoninumbri kinnitamisele palub Fudy Kliendil kinnitada ka e-posti aadressi õigsust.

2.2. Kliendi kasutajakonto seostatakse Kliendi telefoninumbriga. Kliendi kasutajakontoga ühendatud telefoninumbrit ei ole võimalik muuta. Telefoninumbri vahetumisel kohustub Klient Platvormi kasutamiseks looma uue kasutajakonto. Kui Klient ei kasuta esialgse kasutajakontoga seotud telefoninumbrit, siis kohustub Klient sellest Fudy koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul teavitama. Teavitamata jätmise korral võib tekkida olukord, kus mobiilsideoperaator annab mobiilinumbri uue isiku kasutusse, kes võib Platvormile sisse logides saada juurdepääsu esialgse kontoga seotud andmetele.

2.3. Platvormil Kliendiks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Platvormil võimaldatud tehinguid. Ühtlasi kinnitab Klient, et ta on Kliendiks registreerumisel ja Platvormi kasutamisel esitanud täielikult õigeid isiku- ja kontaktandmeid, sh registreerinud oma õige ja täieliku nime all.

2.4. Klient saab aru ja nõustub, et Platvormil Kliendiks registreerimisel muutuvad käesolevad Üldtingimused Kliendi ja Fudy vahel siduvaks kokkuleppeks. Klient võtab kohustuse kasutada Platvormi käesolevates Üldtingimustes sätestatud korras, mh kohustub Klient mitte kasutama Platvormi pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.

2.5. Klient võtab kohustuse Fudy koheselt teavitada, kui tal on põhjust arvata, et tema kontoandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või tema kontole on ligipääs kõrvalistel isikutel. Klient vastutab täielikult Platvormi kasutamise ja oma kasutajakontol toimuva eest.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Klient saab Platvormil sirvida üksnes tema läheduses paiknevaid Partnereid, seetõttu peab Klient Tellimuse esitamiseks määrama oma asukoha. Platvorm määrab Kliendi asukoha automaatselt, kui Klient on andnud Fudyle õiguse saada juurdepääs Kliendi asukohale. Eeltoodud funktsiooni mitte aktiveerimisel määratleb Klient oma asukoha Platvormil manuaalselt. Asukoha manuaalsel määratlemisel peab Klient enne iga Tellimuse esitamist veenduma, et Tellimus on tellitud õigele aadressile.

3.2. Iga Partner määrab tema poolt Platvormil pakutavate toodete valiku ja hinna. Klient saab tutvuda Partnerite poolt pakutavate toodetega, sh tooteinfoga ja hindadega. Kui Kliendil on allergiaid või muid toitumispiiranguid või ta soovib saada enne Tellimuse esitamist toodete kohta täpsemat informatsiooni, siis tuleb tal täiendava info saamiseks võtta ühendust Partneriga. Partner nõustab Klienti sobiva toote leidmisel.

3.3. Kui Klient soovib tellida tooteid, mis nõuavad vanuse tuvastamist (nt alkohol, tubakas, energiajoogid), siis kohustub Klient Tellimuse esitamisel on vanust kinnitama. Lisaks võib Kuller või Partner Tellimuse üleandmisel nõuda Kliendilt isikut tõendava dokumendi esitamist. Partneril või Kulleril on õigus keelduda Tellimuse üleandmisest, kui Klient ei esita kehtivat isikut tõendavat dokumenti.

3.4. Kliendil on Platvormilt toodete ostmiseks võimalik esitada kolme liiki Tellimusi:

3.4.1. Tavatellimus. Tavatellimuse esitamiseks valib Klient Platvormilt ühe Partneri, kelle tooteid ta soovib tellida. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ning edastab Tellimuse Platvormi kaudu Partnerile. Partneril on õigus Tellimus kinnitada või lükata tagasi. Partner lükkab Tellimuse tagasi, kui ta ei suuda Tellimuses esitatud tooteid Kliendile pakkuda või ta ei suuda täita Tellimust Kliendi poolt valitud ajal.

3.4.2. Grupitellimus. Klient valib Platvormilt ühe Partneri või mitu Fudy Court Partnerit, kelle tooteid ta soovib tellida ning kutsub Grupitellimusega liituma tema poolt soovitud isikud, edastades neile Grupitellimuse lingi. Grupitellimusega saab liituda üksnes Platvormil registreeritud kasutaja. Iga Grupitellimusega liitunud isik saab esitada Grupitellimuse all oma tellimuse, mis ei ole nähtav teistele Grupitellimusega liitunud isikutele. Grupitellimusega liitunud isiku tellimus ei ole Partnerile nähtav enne, kui Grupitellimuse algatanud isik esitab Partnerile lõpliku Tellimuse. Seejuures ei ole Grupitellimuse algatanud isik kohustatud ootama kuni kõik Tellimusega liituma kutsutud isikud on teinud oma valiku, vaid Grupitellimuse algatanud isikul on õigus mis tahes hetkel kinnitada lõplik Tellimus ning edastada Tellimus Partnerile. Partneril on õigus Tellimus kinnitada või lükata tagasi. Partner lükkab Tellimuse tagasi, kui ta ei suuda Tellimuses esitatud tooteid Kliendile pakkuda või ta ei suuda täita Tellimust Kliendi poolt valitud ajal. Grupitellimus lükatakse tagasi ka siis, kui see on tagasi lükatud vähemalt ühe Fudy Court Partneri poolt.

3.4.3. Fudy Court Tellimus. Klient valib Fudy Courtil tegutsevate Partnerite seast Partnerid, kelle tooteid ta soovib tellida ning lisab valitud Partnerite toodete seast meelepärased tooted ostukorvi. Tellimuse kinnitamisel Kliendi poolt edastatakse Fudy Court Tellimus igale Tellimuses märgitud Fudy Court Partnerile. Igal Fudy Court Partneril on õigus Tellimus kinnitada või tagasi lükata. Fudy Court Tellimus lükatakse tervikuna tagasi kui vähemalt üks Fudy Court Partner keeldub Tellimuse täitmisest.

3.5. Klient saab esitada Tellimuse Partnerile, kui ta on esitanud Fudyle kehtiva maksevahendi (nt krediitkaardi, internetimaksete võimalusega deebetkaardi või muu maksevahendi) andmed. Fudy ei säilita ise Kliendi maksevahendi andmeid, vaid neid säilitab Fudy poolt kasutatav kolmandast isikust makseteenuse pakkuja.

3.6. Enne Tellimuse esitamist Partnerile kohustub Klient määrama:

3.6.1. Tellimuse täitmise viis. Täitmise viisi valimisel määrab Klient, kas Tellimus täidetakse Partneri poolt nii kiiresti kui võimalik või Tellimus täidetakse tulevikus Kliendi poolt valitud kuupäeval ja kellaajal.

3.6.2. Tellimuse kättetoimetamise viis. Kättetoimetamise viisi valimisel määrab Klient, kas ta soovib toodete kaasamüüki, kuid soovib toodetele ise järele tulla või ta soovib toodete kaasamüüki koos kohaletoimetamisega Kliendi poolt määratud sihtkohta.

3.6.3. Tellimuse erinõudmised. Kui Kliendil on Tellimuse kohta erinõudmisi, siis Klient esitab need Partnerile või Kullerile Tellimuse kommentaarilahtris.

3.7. Tellimuse esitamisega Partnerile kaotab Klient võimaluse Tellimust muuta või tühistada. Seetõttu peab Klient enne Tellimuse esitamist Tellimuse hoolikalt üle vaatama ja veenduma, et Tellimus vastab tema soovidele, sh Tellimuses on märgitud sobiv Tellimuse kättetoimetamise viis ja õige Tellimuse sihtkoht.

3.8. Müügileping Tellimuses toodud toodete osas loetakse Kliendi ja Partneri vahel sõlmituks arvates hetkest, mil Partner kinnitab Kliendile Tellimuse vastuvõtmist.

3.9. Kliendil on seadusest tulenev õigus ilma põhjuseta Müügilepingust taganeda kooskõlas direktiivi 2011/83/EU ja selles loetletud toodete osas 14 päeva jooksul alates Tellimuse kättesaamise kuupäevast. Müügilepingust taganemiseks tuleb Kliendil esitada Fudyle taganemisavaldus. Taganemisavalduse tüüpvorm on leitav https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf. Kuid lubatud on kasutada ka muus vormis avaldust. Klient peab arvestama, et tarbija taganemisõigus ei kehti tarbijale piiranguteta. Tarbija taganemisõigus on mh välistatud kiiresti riknevate ja vananevate toodete puhul või suletud pakendis üleantud toode puhul, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

4. KOHALETOIMETAMISE TEENUSE TELLIMINE

4.1. Kui Klient on valinud toodete kättetoimetamise viisiks kohaletoimetamise teenuse, siis sõlmib Klient iseseisva Kulleriga Platvormi vahendusel Kohaletoimetamise Lepingu.

4.2. Klient tasub Kullerile Kulleritasu, mis arvutatakse Platvormi poolt võttes aluseks kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise sihtkoha kaugust Partnerist ja kohaletoimetamise viisi. Kulleritasu suurus näidatakse Kliendile enne iga Tellimuse kinnitamist. Fudy võib igal ajal muuta Kulleritasu arvutamise aluseks olevaid kriteeriume.

4.3. Kui Kliendi Tellimuse väärtus on väiksem kui Platvormil ette nähtud Minimaalse Tellimuse Väärtus, siis kohustub Klient hüvitama Kullerile Tellimuse ja Minimaalse Tellimuse Väärtuse, tasudes Kullerile lisaks kohaletoimetamise tasule Väikse Tellimuse Tasu. Fudy Court Tellimuse korral võetakse Minimaalse Tellimuse Väärtust arvesse iga Fudy Court Tellimuses osaleva Partneri kohta. Kui Fudy Court Tellimuse raames Partnerile esitatud tellimus jääb alla Miinimum Tellimuse Väärtust, siis kohustub Klient tasuma iga osatellimuse pealt Kohaletoimetamise Tasu.

4.4. Kuller toimetab Partneri poolt valmistatud tooted Kliendi poolt Tellimuses määratud sihtkohta. Klient vastutab täielikult Tellimuses esitatud kohaletoimetamise aadressi ja juhiste õigsuse eest. Kui Tellimuse kohaletoimetamisel ilmneb, et Tellimuses toodud sihtkoht on vale, siis võib Klient võtta ühendust Kulleriga ning leppida kokku erinevas Tellimuse kättetoimetamise sihtkohas. Fudy ei anna mistahes garantiid, et Kuller on nõus toimetama Tellimuse uuele aadressile.

4.5. Klient peab olema valmis Tellimust vastu võtma vähemalt Tellimuse eeldataval kohaletoimetamise ajal, mis on näidatud Platvormil Tellimuse kinnituse juures. Klient peab olema kättesaadav telefonikõnedeks numbril, mille ta on esitanud Fudyle Kliendiks registreerimisel. Seejuures peab Klient olema valmis vastama kõnedele alates Tellimuse esitamisest kuni Tellimuse vastuvõtmiseni.

5. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE PARTNERI MÜÜGIKOHAS

5.1. Kui Klient on valinud toodete kättetoimetamise viisiks toodetele ise järele tulemise, siis saab Klient tooted kätte Partneri müügikohas pärast Partneri poolt Kliendile edastatud Tellimuse valmisoleku kinnitust.

5.2. Partner kohustub hoidma Kliendi poolt tellitud tooteid 60 minutit alates Kliendile Tellimuse valmisoleku kinnitamisest. Sõltumata eeltoodust ei kohustu Partner hoidma Tellimust kauem kui Partneri müügikoha lahtiolekuaeg. Kui Klient ei võta Partnerilt Tellimust vastu eelnimetatud aja jooksul, siis on Fudyl õigus kohaldada Üldtingimuste punktis 7 sätestatud Tellimuse tühistamise õigust.

6. HINNAGULISED AJAD

6.1. Fudy, Partneri või Kulleri poolt Platvormil Kliendile antavad ajaprognoosid, sh Tellimuse valmimise aeg ja Tellimuse kohaletoimetamise aeg, on indikatiivsed. Fudy, Partner või Kuller ei anna mistahes garantiid, et tooted on valmis kohaletulekuks või toimetatakse Kliendile Platvormil näidatud ajaks.

7. FUDY TELLIMUSE TÜHISTAMISE ÕIGUS

7.1. Fudyl on õigus tühistada Partneri või Kulleri nimel Tellimus ning nõuda Kliendilt Tellimuse täishinda või vähendada Kliendi Saldot Tellimuse tähishinna võrra, kui:

7.1.1. Tellimuse kättetoimetamisel ilmneb, et Tellimuses esitatud kättetoimetamise aadress on ebaõige ja Kuller ei ole nõus transportima Tellimust uuele aadressile;

7.1.2. Tellimuse kättetoimetamisel ei vasta Klient 10 minuti jooksul Kulleri kõnele või Klient ei ole Tellimuse kohaletoimetamise sihtkohas 10 minuti jooksul arvates Kulleri saabumisest;

7.1.3. Klient on valinud Tellimuse kättetoimetamise viisiks ise Partneri juurde järele tulemise ning ta ei ole tooteid Partnerilt vastu võtnud 60 minuti jooksul arvates hetkest, mil Partner teavitas Klienti Tellimuse valmisolekust või ta ei ole tooteid Partnerilt vastu võtnud enne Partneri müügikoha sulgemist;

7.1.4. Klient on tellinud tooteid, mille üleandmine eeldab Kliendi täisealisuse tõendamist, kuid Klient ei tõenda Partnerile või Kullerile oma täisealisust kehtiva isikut tõendava dokumendiga.

8. TASU JA ARVELDAMINE

8.1. Fudy esitab Platvormi kaudu tehtud Tellimuse eest Kliendile arve, millel näidatakse Tellimuse hinda, mis sisaldab toodete ostuhinda ja toodete Kohaletoimetamise Tasu (kui on asjakohane) ning muid toodete kohaletoimetamisele kohalduvaid tasusid. Platvormi kaudu Tellimuse esitamisega nõustub Klient nimetatud tasuga ning kohustub seda tasuma.

8.2. Kui Partner on kinnitanud Kliendi Tellimuse, siis broneeritakse Tellimuse hinnale vastavad vahendid Kliendi maksevahendiga seotud kontolt ning kui Tellimus on täidetud ja Kliendile üle antud, siis arvestatakse broneeritud vahendid maksevahendiga seotud kontolt automatseelt maha.

8.3. Tellimuse hinna tasumisega Fudyle on Klient täitnud Müügilepingust ja Kohaletoimetamise Lepingust tuleneva tasu maksmise kohustuse Partneri ja Kulleri ees.

8.4. Fudy edastab Kliendilt kogutud Tellimuse hinna Partneri(te)le ja, kui asjakohane, Kullerile vastavalt nendega sõlmitud lepingutele.

9. FUDY KREDIIT

9.1. Kliendid saavad teenida Fudy krediiti enda personaalse soovituskoodi jagamisel Klientidega kes ei ole sooritanud eelnevaid tellimusi. Ilma eelnevate tellimusteta Klient teenib 2.50€ Fudy krediiti esimese kahe sooritatud tellimuse eest. Soovituskoodi jagaja teenib 2.50€ Fudy krediiti iga soovituskoodiga sooritatud tellimuse eest.

9.2. Fudy võib oma äranägemise järgi otsustada tingimuste üle, mis reguleerivad Fudy krediidi väljaandmist, kasutamist ja kehtivusaega.

9.3. Uued Kliendid saavad soovituskoodi kasutada ainult ühekordselt.

9.4. Fudy krediiti ei saa vahetada eurodeks.

9.5. Fudy krediidil on aegumistähtaeg.

9.6. Fudy krediit tühistatakse, kui Fudy tuvastab Fudy krediidi väärkasutuse, pettuse ilmingud või on Fudy krediit väljastatud valedel alustel.

10. KLIENDITUGI

10.1. Platvormi kasutamisel esinenud probleemide ja tõrgete kõrvaldamiseks on Kliendil võimalik pöörduda meie klienditoe poole. Klienditoega on võimalik ühendust võtta Platvormil oleva chati vahendusel.

10.2. Klienditugi on kättesaadav esmaspäevast pühapäevani kell 9:00-18:00.

11. HINNANGU ANDMINE

11.1. Fudy väärtustab Klientide arvamust Platvormil tegutsevate Partnerite ja Kullerite kohta. Fudy võimaldab Klientidel Tellimuse saabumisel hinnata nii Partneri tooteid, toidukogemust kui ka Kulleri poolt osutatud kohaletoimetamise teenust.

11.2. Klientide poolt Partnerile ja Kullerile antud hinnete põhjal genereerib Platvorm nende keskmise hinde, mis on nähtav kõikidele Platvormi kasutajatele.

11.3. Fudyl on õigus Kliendi poolt antud hinnet korrigeerida (sh kustutada antud hinnang), kui on alust arvata, et madal hinnang anti pahatahtlikult.

12. PLATVORMIGA SEOTUD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

12.1. Platvorm ja kogu selle sisu, sh tarkvara, andmebaasid, Platvormil kasutatavad dokumendid, pildimaterjal ja informatsioon, intellektuaalomandi õigused kuuluvad Fudyle või tema litsentsiandjatele.

12.2. Platvormi Kliendiks registreerimisega annab Fudy Kliendile mitteedasiantava ja mitteeksklusiivse õiguse (lihtlitsents) kasutada Platvormi käesolevates Üldtingimustes sätestatud korras ja eesmärgil. Platvormi kasutusõigus ei anna Kliendile õigust Platvormi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või kasutada mis tahes muul eesmärgil kui käesolevates Üldtingimustes selgesõnaliselt sätestatud eesmärkidel.

12.3. Klient on teadlik ja nõustub, et Fudyl on õigus igal ajal ilma täiendava kokkuleppeta muuta Platvormi väljanägemist või funktsionaalsusi ning teha Platvormi edasiarendamiseks ja/või parandamiseks mis tahes muid modifikatsioone, parandusi või uuendusi.

12.4. Kliendil on keelatud:

12.4.1. kasutada Platvormi pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

12.4.2. keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

12.4.3. rikkuda mis tahes siseriikliku õigusakti või nõudeid;

12.4.4. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

12.4.5. esitada eksitavaid või ebaõigeid andmeid;

12.4.6. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Platvormi funktsionaalsust või toimimist;

12.4.7. kasutada Platvormi ebamoraalsetel eesmärkidel.

13. KLIENDISISU

13.1. Fudy võib oma äranägemise järgi lubada Kliendil aeg-ajalt teha Platvormil kättesaadavaks tema poolt loodud sisu või teavet, näiteks pildimaterjal Tellimuse sihtkohast, Partnerile esitatud tagasiside ja klienditoele esitatud küsimused, vms (s.o. Kliendisisu). Kliendi poolt Tellimuse sihtkoha ülesleidmise lihtsustamiseks üles laetud pilte näeb üksnes Tellimust kohaletoimetav Kuller.

13.2. Klient kohustub tagama, et tema poolt Platvormile üles laetud pildid ei kahjust kolmandate isikute isikuandmeid. Selleks kohustub Klient veenduma, et tema poolt üleslaetaval pildil ei oleks kujutatud ühtegi isikut. Fudyl on õigus kustutada Platvormilt eeltoodud keeldu rikkuvad pildid.

13.3. Klient annab Platvormile autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud Kliendisisu edastamisega Fudyle tasuta ülemaailmse, tagasivõtmatu, üleantava, all-litsentsi andmise õigusega lihtlitsentsi Kliendisisu kasutamiseks. Fudyl on litsentsi alusel õigus Kliendisisu vabalt kasutada, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, levitada ning teha seda avalikult kättesaadavaks ilma Kliendi eraldiseisva nõusolekuta. Klient ei saa Kliendisisu kasutamiseks Fudyle antud litsentsi üles öelda ning Kliendil ei ole õigus nõuda Fudylt Kliendisisu kasutamise eest tasu. Klient kinnitab Kliendisisu edastamisega Platvormile, et Kliendil on volitus anda Fudyle eespool nimetatud õigusi ning Kliendisisu kasutamine Fudy poolt ei riku kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.

14. KAEBUSE ESITAMINE

14.1. Kui Klient avastab tellitud toodetel puudusi või ta ei ole rahul Tellimuse kohaletoimetamise teenusega, siis saab ta esitada Platvormi kaudu kaebuse Fudyle või esitada kaebuse otse Partnerile või Kullerile. Kaebuses tuleb kirjeldada kaebuse aluseks olevaid asjaolusid ning neid võimaluse korral tõendada kaebusele lisatud pildimaterjaliga.

14.2. Kaebus tuleb esitada Fudyle või Partnerile/Kullerile viivitamatult, kui mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul arvates Tellimuse täitmisest, millega seoses kaebus tekkis.

14.3.Klient saab aru, et Fudyle kaebuse esitamisel tegutseb Fudy üksnes sõltumatu kaebuse lahendajana. Fudy ei vastuta Müügilepingu või Kohaletoimetamise Lepingu täitmise eest. Kui Fudy leiab, et Kliendi kaebus on põhjendatud, siis tagastab Fudy Kliendile Tellimuse tasu või hüvitab summa Kliendi Saldosse.

15. VASTUTUS

15.1. PLATVORMIGA SEOSES VÕI SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU VÕI FUNKTSIOONE PAKUTAKSE PÕHIMÕTTEL „NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“, ILMA MIS TAHES OTSE VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD TAGATISTETA. FUDY ÜTLEB LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE ON KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIK. FUDY EI TAGA EGA GARANTEERI, ET PLATVORM ON ALATI KÄTTESAADAV VÕI MÕNEL KONKREETSEL AJAHETKEL KÄTTESAADAV, TOIMIB IGAL AJAL KATKESTUSTETA, ON TURVALINE VÕI VABA VIGADEST, VASTAB KLIENDI MISTAHES VAJADUSTELE VÕI ON VABA VIIRUSTEST, HÄIRETEST, KAITSTUD HÄKKIMISTE JA MUU TURVALISUST VÄHENDAVA SISSE TUNGIMISE EEST.

15.2. Fudy ei ole Müügilepingu ja Kohaletoimetamise Lepingu pooleks, mistõttu ei vastuta Fudy Müügilepingust ja Kohaletoimetamise Lepingust tulenevate nõuete eest. Kui Klient avastab Platvormi vahendusel tellitud Toodetel mistahes puudusi, siis selliste puuduste eest vastutab Partner või Kuller.

16. KESTUS JA LÕPETAMINE

16.1. Üldtingimustes sätestatud õigused ja kohustused jõustuvad Kliendi suhtes alates Platvormil Kliendiks registreerimisest ning kehtivad tähtajatult.

16.2. Kliendil on õigus Platvormi kasutamine igal ajal lõpetada.

16.3. Fudyl on õigus piirata või tühistada Kliendi Platvormi kasutamisõigus, kui:

16.3.1.Klient rikub oluliselt Üldtingimusi või ei paranda mistahes rikkumist pärast Fudy poolt antud mõistlikku tähtaega;

16.3.2. Klient on esitanud Platvormi Kliendiks registreerumisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

17. MUUD SÄTTED

17.1. Klient saab aru ja nõustub, et Fudyl on õigus Üldtingimusi igal ajal muuta, sh ilma Kliendi nõusolekuta. Üldtingimuste muutmisel teavitame Klienti Üldtingimuste muutmisest ja uute tingimuste sisust ette vähemalt 5 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Kui Klient uute tingimustega ei nõustu, siis on tal õigus öelda leping üles 10 päeva jooksul arvates teate saamisest. Sellisel juhul loetakse leping lõppenuks 10 päeva jooksul arvates lõpetamise teate saamisest. Klient loetakse uute tingimustega nõustunuks, kui Klient ei ütle lepingut eeltoodud tähtaja jooksul üles.

17.2. Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Fudy ja Kliendi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Sõltumata eeltoodust on tarbijast Kliendil õigus tugineda ka sellistele imperatiivsetele seaduse sätetele, mis kohalduksid kohalduva õiguse kokkuleppe puudumisel.

17.3. Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. Tarbijast Kliendil on aga alati õigus esitada hagi oma elukohajärgse riigi pädevale kohtule. Kui Kliendi elukoht asub Euroopa Liidus, siis on Kliendil õigus pöörduda Fudyga tekkinud vaidluse lahendamiseks veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODR) poole, mida haldab Euroopa Komisjon (kättesaadav: ec.europa.eu/odr). Samuti on Kliendil õigus esitada taotlus vaidluse lahendamiseks Kliendi asukohariigi tarbijavaidluste ametile või muule vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavale asutusele (näiteks Eesti Tarbijavaidluste komisjonile).

17.4. Käesolevatest Üldtingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Klient üle anda kolmandatele isikutele ilma Fudy eelneva kirjaliku nõusolekuta.